http://ezotrendy.pl/173-thickbox_default/abc-różdżki.jpg Powiększ do pełnego rozmiaru

ABC Różdżki

Książka ?ABC różdżki? w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem różdżki.

Więcej szczegółów

978-83-86737-64-2

29,90 zł

Książka ?ABC różdżki? w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem różdżki. Zdol­no­ści radie­ste­zyjne posiada więk­szość z nas. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posłu­gi­wa­nia się różdżką, a później tę wiedzę zasto­so­wać w prak­tyce i wyko­rzy­stać na użytek własny i swoich najbliż­szych. Czytel­nik wraz z książką otrzy­muje również różdżkę dołą­czone do niej. Nie tylko osoby, które do tej pory nie zetknęły się z radie­ste­zją, ale również zaawan­so­wani radie­steci mogą znaleźć w książce wiele cennych infor­ma­cji m.in. o różnego rodzaju specja­li­stycz­nych różdż­kach (np. ante­nie Lechera) i ich zasto­so­wa­niu oraz nigdzie do tej pory nieopi­sa­nych meto­dach pracy z różdżką.